GündemResmi İlanlar

KAMU HASTANE BİRLİĞİ – İLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR

Haber71.Net - Google News | Abone Ol

İLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR
KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
KIRIKKALE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ VE KIRIKKALE AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 2015 YILI 84 KALEM İLAÇ VE SERUM ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2015/13564

 

1-İdarenin
a) Adresi : BAĞLARBAŞI MAHALLESİ LOKMAN HEKİM CADDESİ 71100 KIRIKKALE MERKEZ/KIRIKKALE
b) Telefon ve faks numarası : 3182151285 – 3182151284
c) Elektronik Posta Adresi :
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 84 Kalem İlaç ve Serum
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : KIRIKKALE İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ Ve Ağız Diş Sağlığı Merkezi ECZANE BİRİMİ
c) Teslim tarihi : 1-) Sözleşme imzalanmasına müteakip sipariş edilen kısmın yükleniciye tebliğinden itibaren, 15 (Onbeş) gün içinde malzeme teslim edilecektir. Malzemeler Hastanemizin ve ek hizmet binaları ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin ihtiyacına göre peyderpey alınacak olup; İşin süresi 9 aydır. Ancak işin en geç 20.12.2015 tarihinde bitirilmesi esastır. Sözleşmenin süresi 20.12.2015 tarihine kadar devam eder. 2-) Tüm teslimatlar Mal Alımları İhalelerine İlişkin Muayene, Denetim ve Kabul Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : KIRIKKALE İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MERKEZİ SATIN ALMA 2. KAT NO:1113 İHALE SALONU
b) Tarihi ve saati : 06.03.2015 – 10:00
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
  4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: İstekli Ecza Deposu ise Sağlık Bakanlığından alınmış Ecza Deposu Ruhsatı sunmalıdır.(Bu ihaleye Sağlık Bakanlığının 05.06.2008 tarih ve 2008/42 sayılı genelgesi gereğince sadece ecza depoları ile ihaleye çıkılan ürünlerin imalatçı veya ithalatçı firmaları girebilir.)
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı KIRIKKALE İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MERKEZİ SATIN ALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KIRIKKALE İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MERKEZİ SATIN ALMA 2. KAT NO:113 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 
Sıra
No          Açıklama                                                                                            Birimi    Miktarı
 
1             Albendazol 200 mg tb.                                                                 adet      200
2             Aljinik asit 200 ml suspansiyon                                                 adet      500
3             Allopurınol 300 mg tablet                                                                           adet      500
4             Alprazolam 0,5 mg tb.                                                                  adet      4.590
5             Amınophylıne IV veya Theofiline Ethylen Diamıne
240 mg amp.                                                                                    adet      504
6             Amilaz+Lipaz+Proteaz 10.000 IU cap.                                    adet      300
7             B1+B6+B12 vitamin +alfa lipoik asit tablet                                           adet      300
8             Benzadamin HCL %0,015 + Klorheksidin
Glukonat % 0,012 sprey                                                                              adet      150
9             Betametason dipropiyonat 5 MG+Betametason                             adet      50
sodyumfosfat 2 mg ampul
10           Biperiden HCI 2 mg tb.                                                                 adet      100
11           Biperiden Laktat 5mg/ml amp.                                                                adet      400
12           Diazepam 10 mg IM-IV ampul                                                  adet      2.000
13           Diazepam 5 mg rectal tup                                                                          adet      50
14           Diazepam 5 mg tablet                                                                                  adet      200
15           Diltiazem 25 mg amp.                                                                   adet      500
16           Diltiazem 60 mg tb.                                                                       adet      624
17           Dimenhidrinat 50 mg tablet                                                       adet      252
18           Domperıdon 10 MGTB                                                                 adet      180
19           Efedrin Hidroklorür 0,05 g amp.                                               adet      700
20           Etomıdate 2 mg/ml ampul                                                         adet      10
21           Ferroglikokol Sülfat duodenal cap.                                         adet      1.200
22           Haloperidol 2 mg damla                                                              adet      80
23           Haloperidol 5 mg tb.                                                                     adet      30
24           Hidrotalsit 500 mg/5 ml süsp                                                     adet      2.000
25           Hidrotalsit 1 g çiğneme tb.                                                         adet      2.208
26           Hiyosin-N-butilbromür 10 mg + Paracetamol
500 mg drj.                                                                                       adet      900
27           İloprost 20MCG/ML amp                                                            adet      20
28           İsosorbit dinitrat 5 mg sublıngal tab.                                      adet      800
29           Klvitamini 2 mg ampul oral/im/iv                                                            adet      1.800
30           Kalsiyum Karbonate (1000 mg kalcıum iyonuna
eşdeğer) 2500 mg + Vitamin D3 880 ıu eff.tb
veya Calcıum (iyonize) adet 600 mg + Vitamin
D3 400 mg…. Eff tb.                                                                      adet      900
31           Karbamazepin 400 mg tb.                                                                          adet      60
32           Klaritromisin 125 mg susp                                                           adet      600
33           Klorpromazin 100 mg tablet                                                      adet      600
34           Klorpromazin 25 mg IM/IV ampul                                           adet      200
35           Kolşisin 0,5 mg draje                                                                     adet      300
36           Levotroksin Sodyum 0,1 mg tb.                                               adet      400
37           Lidocaine % 10 sprey.                                                                   adet      450
38           Lidocaine HCL% 10 amp.                                                                             adet      30
39           Lidocaine HCL % 2 amp.                                                                               adet      600
40           Lidokain HCI 50 mg pomat                                                          adet      1.000
41           L-Omithine-L-Aspartate 10 mg / amp.                                  adet      10
42           Metronidazol 125 mg/5 mi süspansiyon                               adet      50
43           Metronidazol 500 mg tb.                                                            adet      800
44           Morfin HCL 0,02 gr amp                                                               adet      20
45           Nifedipine 10 mg tb                                                                      adet      150
46           Nifedipine 30 mg tb                                                                      adet      210
47           Okskarbazepin 300 mgtb.                                                           adet      50
48           Pankreatin 172 mgr + Metilpolisiloksan 80 mgr drj.         adet      360
49           Panküronyum bromür 4 mg/2 mi amp.                                adet      20
50           Paroksetin hidroklorür 10 mg tb.                                             adet      56
51           Pentoksifilin 100 mg amp.                                                          adet     500
52           Pentoksifilin 400 mg tb.                                                                               adet      200
53           Petidin HCL 100 mg amp.                                                                            adet      1.800
54           Polistiren Sülfonat + Kalsiyum tuzu
granül poşet ambalaj                                                                    adet      200
55           Propafenon HCI amp.                                                                  adet      20
56           Repaglinide 1 mg tablet                                                                              adet      30
57           Ribavirin 200 mg cap.                                                                    adet      70
58           Salisilazosulfapiridin 500 mg tablet                                                          adet      200
59           Sennosid A+B Kalsiyum 0,50 gr 250 mi Laksatıf sol                           adet      500
60           Sisatraküryum bezilat 2mg/ml ampul                                    adet      10
61           Essitalopram 10 mg tb.                                                                 adet      840
62           Sodyum nitropurasıd 60 mg amp                                                            adet      50
63           Spironolactone 100 mg tb.                                                                         adet      1.008
64           Spironolactone 25 mg tb.                                                                           adet      1.000
65           Spironolactone 25mg+Hidroklorotiazid 25mgtb.                               adet      390
66           Succinylcholine Chloride 100 mg İV amp.                                             adet      500
67           Tenoksikam 20 mg flk                                                                   adet      40.000
68           Teofılın 200 mg kapsül                                                                  adet      300
69           Tetanoz toksoidi + Difteri Toksoidi tek doz ampul                            adet      3.500
70           Tiyopental Sodyum 0,5 grflk.                                                     adet      1.800
71           Tolterodine -L- tartarat 1 mg tb.                                                              adet      112
72           Tramadol hcl 100 mg M/N / SC ampul.                                  adet      3.000
73           Veküronyum bromür 4 mg amp.                                                             adet      300
74           Verapamil HCI 180 mg +Trandolapril 2 mg cap veya tb.  adet      560
75           Verapamil HCI 5 mg / 2 mi amp.                                                              adet      200
76           Verapamil HCI+Trandolapril 240/4 mg tb.                                            adet      56
77           Vitamin C 500 mg amp.                                                                adet      1.700
78           Yağda ve suda eriyebilen Multivitamin flk.                                         adet      3.000
79           % 0,9 Serum Fizyolojik 500 cc şişe Ambalajda Setli                           adet      550
80           % 5,4 Aminoasit+ Histidin 500 cc setli                                     adet      300
81           % 8 Aminoasit + %36-41 Dallı zincirli Aminoasit 500 cc seti            adet      1.000
82           % 10 aminoasit+%20 lipit +%40 dextroz 1000 cc (SETLİ)
santral solüsyon                                                                                             adet      120
83           Kalsiyum klorür heksahidrat 1000 mi poşet ambalajda   adet      20
84           Dekstran 40 10% + Sodyum klorür 0.9% 500 mi Solüsyon              adet      100
 
Okas Kodu          Okas Açıklaması
33600000             Farmakolojik ürünler
 
BSN:15/1102

- Kırıkkale Haber, Son Dakika Kırıkkale Haberleri

Haber71.Net Editör

Kırıkkale'nin Haber Portalı Haber71.Net'in editörü tarafından Kırıkkale haberlerinin son dakika ve hızlı bir şekilde ziyaretçilerine ulaştırmayı hedeflemektedir.
Başa dön tuşu