Resmi İlanlar

KIRIKKALE BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 39 KALEM YİYECEK MALZEMESİ ALIMI

Haber71.Net - Google News | Abone Ol

KIRIKKALE BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 39 KALEM YİYECEK MALZEMESİ ALIMI

 mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/941862

 

1-İdarenin
a) Adı : KIRIKKALE BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : YENİDOĞAN MAH. ZAFER CAD. KIZILKANAT İŞ MRK. 4 71100 KIRIKKALE MERKEZ/KIRIKKALE
c) Telefon ve faks numarası : 3182242770 – 3182242816
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 39 KALEM YİYECEK MALZEMESİ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 39 KALEM YİYECEK MALZEMESİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kırıkkale Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Memur Yemekhanesi Deposu (Belediye İş Merkezi 2. Kat)
ç) Süresi/teslim tarihi : Malzemeler yüklenici firmadan değişik zaman ve miktarlarda duyulan ihtiyaç doğrultusunda Peyder Pey talep edilebilecektir. İstenilen Malzemelerin tamamı İşe Başlama tarihinden itibaren 180 Gün içerisinde eksiksiz olarak teslim edilecektir. İdarenin Talep ettiği Malzemeler firmaya bildirim tarihten itibaren 3 Gün içerisinde teslim edilecektir. Söz konusu Malzemelerin Teslimatı Hafta İçi Mesai saatleri bitimi (17:00-19:00) arasında yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakiben 5 gün içerisinde

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 05.10.2023 – 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Yenidoğan Mah Zafer Caddesi Belediye Hizmet Binası No:4 Kat:3 No: 303 İhale Birimi KIRIKKALE

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
a-İhale sonrasında idaremizce yapılan teklif değerlendirme, yeterlik bilgilerinin kontrolü ve teyidinden sonra; teklifi uygun olan Ekonomik Açıdan en Avantajlı Birinci ve İkinci  firmalardan , idaremizin  yazılı talebinde belirlenen tarihe kadar, birim fiyat ve teknik şartnamede açıklaması belirtilen 1-2-3-7-8-9-10-11-14-15-16-26 kalemlerde yer alan malzemelerden numune göndereceklerdir.
b-Numune ve /veya demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen isteklilerin teklifleri  değerlendirme dışı bırakılarak Geçici teminatları gelir kaydedilir.
c Numunelerin her biri malzeme adı, ihale sıra numarası ve firma adı etiketlenmiş olarak bir liste ile elden veya posta veya kargo yolu ile teslim edilecektir.
d İhale  uhdesinde kalmayan istekli firma idaremize sunmuş olduğu  numuneleri, itiraz süresinin bitmesini müteakip 7 gün içerisinde teslim alması gerekmektedir. Aksi halde doğacak sonuçlardan idaremiz sorumlu olmayacaktır. İsteklilerin uhdesinde kalan söz konusu işe ait numuneleri, ürün teslimatlarında muayene komisyonunun değerlendirmesine esas olmak üzere Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde kalacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr
BASIN NO: ILN01892031

Haber71.Net Editör

Kırıkkale'nin Haber Portalı Haber71.Net'in editörü tarafından Kırıkkale haberlerinin son dakika ve hızlı bir şekilde ziyaretçilerine ulaştırmayı hedeflemektedir.
Başa dön tuşu