Resmi İlanlar

KIRIKKALE BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İSLER MÜDÜRLÜĞÜ GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

Haber71.Net - Google News | Abone Ol

Yiyecek Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/938641

1-İdarenin

a) Adı : KIRIKKALE BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi :YENİDOĞAN MAH. ZAFER CAD. KIZILKANAT İŞ MRK. 4 71100 KIRIKKALE MERKEZ/KIRIKKALE

c) Telefon ve faks numarası : 3182242563 – 3182241791

ç) ihale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ ve e-imza kullanılarak  indirilebileceği internet sayfası

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Yiyecek Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı : Kuşbaşı Dana Eti 2.500 Kğ Tavuk Eti 2.000 Kğ Tavuk Eti 1.000 Kğ

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

ç) Süresi/teslim tarihi : Memur Yemekhanesi ve Aşevi Amirliği

d) işe başlama tarihi : İdarenin talebine göre peyder pey 180 gün içerisinde teslim alınacaktır : sözleşmeye müteakiben 5 gün içerisinde işe başlayacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve : 28.09.2023 -15:00 saati

b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Yenidoğan Mah Zafer Cad. Belediye Hizmet binası 3. Kat

(e-tekliflerin açılacağı adres) İhale Odası Kırıkkale

  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 ihale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir

  1. ihale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
  2. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
  3. istekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  4. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
  5. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  6. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
  7. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
  8. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15.Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr

ILN01889473

  • Otomatik taslak - Kırıkkale Haber, Son Dakika Kırıkkale Haberleri

Haber71.Net Editör

Kırıkkale'nin Haber Portalı Haber71.Net'in editörü tarafından Kırıkkale haberlerinin son dakika ve hızlı bir şekilde ziyaretçilerine ulaştırmayı hedeflemektedir.
Başa dön tuşu