Resmi İlanlar

6000 TON KÖMÜRÜN TAŞIMA İŞİ İHALESİ

Haber71.Net - Google News | Abone Ol

6000 TON KÖMÜRÜN KAMYONLARDAN YERE İNDİRİLMESİ, YERE

İSTİFLENMESİ, YERDEN NAKLİYE YAPACAK OLAN ARAÇLARA

YÜKLENMESİ, ARAÇLARLA EVLERE NAKLİYESİ, VATANDAŞİN EVİNİN

ÖNÜNE İNDİRİLMESİ İŞİ

 

KIRIKKALE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANİŞMA VAKFI

6000 TON KÖMÜRÜN KAMYONLARDAN YERE İNDİRİLMESİ, YERE İSTİFLENMESİ, YERDEN NAKLİYE YAPACAK OLAN ARAÇLARA YÜKLENMESİ, ARAÇLARLA EVLERE NAKLİYESİ. VATANDAŞIN EVİNİN ÖNÜNE İNDİRİLMESİ İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                      : 2016/193706

1-İdarenin

 

 1. Adresi
 2. Telefon ve faks numarası
 3. Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

2-İhale konusu hizmetin a) Niteliği, türü ve miktarı

 1. Yapılacağı yer
 2. Süresi

: YENİ MH. PLEVNE CD. NO:6 KIRIKKALE MERKEZ/KIRIKKALE

: 3182242562 -3182244105

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

: 6000 TON KÖMÜRÜN KAMYONLARDAN YERE İNDİRİLMESİ, YERE İSTİFLENMESİ, YERDEN NAKLİYE YAPACAK OLAN ARAÇLARA YÜKLENMESİ, ARAÇLARLA EVLERE NAKLİYESİ, VATANDAŞIN EVİNİN ÖNÜNE İNDİRİLMESİ İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

: KIRIKKALE MERKEZ KÖMÜR TEVZİİ

: İşe başlama tarihinden itibaren 120(Yüzyirmi) gündür

 

 

 

3- İhalenin

 1. Yapılacağı yer
 2. Tarihi ve saati

: YENİ MH. PLEVNE CD. NO:6 KIRIKKALE : 16.06.2016- 10:00

 

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası

Belgesi;

 • Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 • Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

 • Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 • Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 

 • Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif
 • Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

 

 • İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
 • Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart Forma uygun belge,

4.2.  Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.  Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

İhaleye katılacak olan isteklilerin firmalarına ait veya kiraladıkları en az 4 adet nakliye aracının ruhsatlarını veya kira sözleşmelerini ibraz etmeleri zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre sözleşme karşılığı yapılan her türlü indirme, yükleme ve nakliye işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 2. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

 

 • İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı KIRIKKALE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI’NDAN SATIN ALINABİLİR YADA EKAPTAN İNDİRİLEBİLİR, adresinden satın alınabilir.
 • İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KIRIKKALE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE
  DAYANIŞMA VAKFI – YENİ Mil. PLEVNE CD. NO:6 KIRIKKALE adresine elden teslim

 

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 1. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale
  yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların
  çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Otomatik taslak - Kırıkkale Haber, Son Dakika Kırıkkale Haberleri

Haber71.Net Editör

Kırıkkale'nin Haber Portalı Haber71.Net'in editörü tarafından Kırıkkale haberlerinin son dakika ve hızlı bir şekilde ziyaretçilerine ulaştırmayı hedeflemektedir.
0 0 votes
Haber Değerlendirme
Subscribe
Bildir

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Başa dön tuşu
0
Would love your thoughts, please comment.x