KırıkkaleManşetResmi İlanlar

RESMİ İLAN

Haber71.Net - Google News | Abone Ol

KIRIKKALE İLİ İLK-ORTAOKULLARINA 2016-2017 EĞİTİM
ÖĞRETİM YILI ODUN VE KÖMÜR
 
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİK
 
KIRIKKALE İLİ İLK-ORTAOKULLARINA 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ODUN VE KÖMÜR ALIMI
Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
 
İhale Kayıt Numarası                      :2016/262179
1-İdarenin
 

  1. a) Adresi :Erenler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:158  71450

YAHŞİHAN/KIRIKKALE
b)Telefon ve faks numarası                :3183573700 – 3183573712
c)Elektronik posta adresi                   :[email protected]
ç)İhale dokümanının görülebileceği   : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP
İnternet adresi (varsa)i
 
 
2-İhale konusu malın
a)Niteliği, türü ve miktarı        :31.000 KG KALORİFERLİK KULLANILMAMIŞ 70×10
BOYUTLARINDA MEŞE, GÜRGEN VE KAYIN CİNSİNDEN  ODUN VE 81.000 KG KALORİFERLİK KARPUZ KÖMÜR EN AZ 7200 KCAL/KG Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Teslim Yeri                         :Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı merkez ilk-
Ortaokullarına ihale dokümanı ekinde verilecek olan dağıtım listesinde belirtilen miktarlarda, birim sorumlularının göstereceği yerlere (depo, antrepo vb.) yüklenici firma tarafından düzenli bir şekilde boşaltılıp istiflenerek teslim edilecektir.
 
c)Teslim tarihi                        :Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 gün içerisinde malın
Tamamı teslim edilecektir.
 
3-İhalenin
a)Yapılacağı Yer                    :Kırıkkale il Özel İdaresi-İhale Salonu-Erenler Mahallesi
Cumhuriyet Cad. No:158 71450 Yahşihan/KIRIKKKALE
b)Tarihi ve saati                      :27.07.2016-14:00

  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.      İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odası belgesi;
4.1.1.1Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılında alınmış, ilgisine, göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Kaloriferlik Kömüre teklif verecek isteklilerin Katı Yakıt Satıcı Belgesini veya Katı
Yakıt Dağıtıcı Belgesini teklifleriyle birlikte vermeleri zorunludur.

 
 
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküler;
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde,   noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.   Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4    Şekli   ve   içeriği   İdari   Şartnamede   belirlenen    geçici    teminat.
4.1.5.İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdari tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

  1. a) İmalatçı ise   imalatçı    olduğunu    gösteren    belge   veya    belgeler,

b)Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c)Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu Serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belge ile tevsik edilir
a)Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b)Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c)Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen
İmalat Yeterlik Belgesi,
ç)(Değişik:16/8/2014-29090 R.G./ 3. md.)Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına
Düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
g)Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler. Aday veya istekliler imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY(Türk Lirası)karşılığı Kırıkkale İl Özel İdaresi-İhale Bürosu-Erenler Mahallesi Cumhuriyet Cad.NO:158 71450 Yahşihan/KIRIKKALE Adresinden satın alınabilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Kırıkkale İl Özel İdaresi-İhale Bürosu-Erenler Mahallesi Cumhuriyet Cad.NO:158 71450 Yahşihan/KIRIKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatları üzerinden Vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede iş, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150(yüz elli)takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 
 
 
 
 
 
 

Haber71.Net Editör

Kırıkkale'nin Haber Portalı Haber71.Net'in editörü tarafından Kırıkkale haberlerinin son dakika ve hızlı bir şekilde ziyaretçilerine ulaştırmayı hedeflemektedir.
0 0 votes
Haber Değerlendirme
Subscribe
Bildir

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Başa dön tuşu
0
Would love your thoughts, please comment.x