EkonomiManşet

AHİKA ve desteklemeler

Haber71.Net - Google News | Abone Ol

Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA)’da proje üreten ve fikri olan herkese çeşitli desteklerde bulunuyor. Kırıkkale Valiliği bünyesinde hizmet veren AHİKA Proje Ofisi vatandaşlara proje üretme ve desteklemeler konusunda yardım ediyor. İşte AHİKA’nın sağladığı destekler…  
KALKINMA AJANSI NEDİR?
Kalkınma Ajansları, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla kurulan, kendine özgü teknik ve finansman (bütçe) mekanizmasına sahip, kâr amacı gütmeyen, çabuk karar alıp uygulayabilen, merkezi ve yerel idarelerin dışında, kamu, özel sektör ve STK’ları bir araya getiren, tüzel kişiliği haiz, 5449 sayılı Kanunla düzenlenmemiş işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi, İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırması (düzey 2 bölgeleri) esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan teknik kapasitesi yüksek, uygulamacı olmayan fakat destekleyici, koordinatör ve katalizör olarak faaliyet gösteren kalkınma birimleridir.
MALİ DESTEKLER
Ahiler Kalkınma Ajansı, yıllık çalışma programında ve başvuru rehberinde açıkça belirtilmek kaydıyla özel işletmelerin, sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve bunların birliklerinin, kooperatiflerin ve bunların birlikleri ile diğer gerçek ve tüzel kişilerin bölge planı ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı proje ve faaliyetlerine mali destek sağlamaktadır. Ajansın sağladığı mali destekler; doğrudan finansman desteği, faiz desteği ve faizsiz kredi desteği olmak üzere üçe ayrılır.
DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ (A-PROJE TEKLİF ÇAĞRISI)
Ajans tarafından yürütülen belirli bir destek programı kapsamında, nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş olan potansiyel başvuru sahiplerinin, önceden belirlenen konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunmaya davet edilmesidir.
B-GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ
Güdümlü projeler, proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmadan doğrudan destek sağlamaya yönelik olarak; bölge planında öngörülen öncelikler doğrultusunda, konusu ve koşulları ajans öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenen özel nitelikli model projelerdir.
C-DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ
Ajansın, bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınması ve kritik öneme sahip araştırma, planlama ve fizibilite çalışmaları gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak olan faaliyetlere verdiği desteklerdir.
FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ
Faizsiz kredi desteği, ajans tarafından kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan başvuru rehberinde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlar eliyle kredi verilmesini ve bu mali desteğin Kalkınma Ajansları yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar dâhilinde ajansa faiz ödenmeksizin taksitler halinde geri ödenmesini öngören karşılıksız yardımdır. Faizsiz kredi desteğinde, yararlanıcıya sözleşme tarihinden itibaren en az üç ay geri ödemesiz dönem tanınır ve geri ödeme işlemleri, sözleşme tarihinden itibaren en fazla dört yıl içinde tamamlanır.
FAİZ DESTEĞİ
Faiz desteği, Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından önceden hazırlanacak başvuru rehberinde belirtilen niteliklere sahip kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin, başvuru rehberinde belirtilen nitelikteki projelerini kapsayan, ilgili aracı kuruluşlardan alacakları krediler karşılığında ödeyecekleri faiz giderlerinin Ajans tarafından karşılanmasını öngören karşılıksız yardımdır. Teknik Destek Ajans tarafından sağlanan teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği ve bilgi birikimi eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında problemlerle karşılaşılan alanlarda destek sağlamaktır.
TEKNİK DESTEK
Ajans tarafından sağlanan teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği ve bilgi birikimi eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında problemlerle karşılaşılan alanlarda destek sağlamaktır.
NASIL DESTEK ALABİLİRİM?
Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği gereği Kalkınma Ajansları desteklerinden yaralanabilmek için; Destek Programlarına ilişkin üç temel uygunluk kriteri sağlanmalıdır. Bunlar; Başvuru sahibi ve ortaklarının uygunluğu, Proje ve faaliyetlerin uygunluğu, Maliyetlerin uygunluğudur. Ajansın ilan edilmiş açık bir destek Programı bulunmalıdır. Başvurular ilgili başvuru rehberlerinde belirtilen formata göre hazırlanmalı (KAYS) ve rehberlerde belirtilen zaman aralığında Ajansa teslim edilmelidir.
 

- Kırıkkale Haber, Son Dakika Kırıkkale Haberleri

Haber71.Net Editör

Kırıkkale'nin Haber Portalı Haber71.Net'in editörü tarafından Kırıkkale haberlerinin son dakika ve hızlı bir şekilde ziyaretçilerine ulaştırmayı hedeflemektedir.
Başa dön tuşu