KırıkkaleResmi İlanlar

21 KALEM İLAÇ ALIM İŞİ

Haber71.Net - Google News | Abone Ol

KIRIKKALE İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ 2 AYLIK 2015

YIU 21 KALEM İLAÇ ALIM İŞİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

KIRIKKALE İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ 2 AYLIK 2015 YILI 21 KALEM İLAÇ ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                           : 2015/138475

1-İdarenin

 1. a) Adresi : BAĞLARBAŞI MAHALLESİ      LOKMAN      HEKİM      CADDESİ      71100

KIRIKKALE MERKEZ/KIRIKKALE

3182151285-3182151284

 1. Telefon ve faks numarası
 2. Elektronik Posta Adresi
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

ç) İhale     dokümanının     görülebileceği internet adresi (varsa) 2-İhale konusu malın

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı : 21KALEM

Ayrıntılı   bilgiye   EKAP’ta   yer   alan   ihale   dokümanı   içinde   bulunan   idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b) Teslim yeri : Kırıkkale   İli   Kamu   Hastaneleri   Birliği   Genel   Sekreterliği   Yüksek   İhtisas

Hastanesi Eczanesi

 1. c) Teslim tarihi : Sipariş edilen kısmın yükleniciye tebliğinden itibaren, 15 (On beş) gün içinde

sipariş edilen malzeme teslim edilecektir. Malzemeler Yüksek İhtisas Hastanesi Eczanesinin ihtiyacına göre peyderpey alınacak olup; İşin süresi sözleşmesinin imzalamasına mütakeben başlar ve 31.12.2015 tarihinde bitirilmesi esastır. 2-) Tüm teslimatlar Mal Alımları İhalelerine İlişkin Muayene, Denetim ve Kabul Yönetmeliğine göre yapılacaktır. 3- İhalenin

 1. Yapılacağı yer : Kırıkkale İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği İkinci Kat No:113
 2. Tarihi ve saati : 10.2015 -10:00
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

 • Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 • Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 • İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: İstekli Ecza Deposu ise Sağlık Bakanlığından alınmış Ecza Deposu Ruhsatı sunmalıdır.(Bu ihaleye Sağlık Bakanlığının 05.06.2008 tarih ve 2008/42 sayılı genelgesi gereğince sadece ecza depoları ile ihaleye çıkılan ürünlerin imalatçı veya ithalatçı firmaları girebilir.)

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

 • Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 • Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 

 • Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
 • Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

 • Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 • Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: , 4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

1) Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında olan ürünler için İsteklilerin teklif ettikleri ürün ve firma kayıtları ihale tarihi itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (UBB) kayıt

olmak zorundadır.

2) İstekli, Tedarikçi ise, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (UBB) kayıtlı tedarikçi numaralarını sunmak

zorundadır.

3 )İstekli, bayi ise T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (UBB) kayıtlı ve kendisine tedarikçi tarafından verilen

bayi tanımlayıcı numaralarını ihale dosyasında sunmak zorundadır.

 • Tedarikçi firmalar ve bayileri ile yönetmelik kapsamındaki tüm ürünler ihale tarihi itibariyle “SAĞLIK BAKANLIĞI” tarafından onaylı ve UBB’de “SAĞLIK BAKANLIĞINDAN ONAYLIDIR” ibaresi bulunmalıdır. Bu belgeleri sunmayan veya T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (UBB) kayıtlı olmayan isteklilerin teklif ettiği ürünlerin alımı yapılmayacaktır.
 • İstekliler teklif ettikleri kalemlere ait TİTUBB kod numaralarını teklif mektubu eki cetvelde veya ayrı bir liste halinde ihale dosyasında sunacaklardır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
 2. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

 

 • İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırıkkale İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.
 • İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri

 

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırıkkale İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Ek:

 

Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 Aljinik asit 200 mi süspansiyon adet 500
2 Biperiden Laktat 5mg /mi amp. adet 500
3 Dipiridamol 75 mg draje adet 1.000
4 Doksazosin mesilat 2 mg tb. adet 140
!5 Epoetin beta 2000 IU enj adet 180
6 Famotidin 40 mg tb. adet 2.100
7 Fentanyl 500 mcg amp. adet 400
8 Ketamin HCL 50 mg flk. adet 80
F L-Ornithine-L-Aspartate 10 mg / amp. adet 20
10 Meropenem 1 gr flk. adet 300
11 Nebivolol hcl 5 mg tb adet 168
12 Ofloksasin %0,3 gutt. adet 120
13 Olmesartan Medoksomil 20 mg tb. adet 56
14 Pentoksifılin 600 mg tb. adet 210
15 Rocuronıum bromıd 50 mg / 5 mi flk. adet 1.000
16 SetirizinHCL lOmgtb. adet 100
17 Sucralfate 1 gr/ 5 mi süspansiyon adet 100
18 Thioctic Asid 600 mg tb. adet 400
19 Tramadol hcl 100 mg İM / IV / SC ampul. adet 1.000
20 Piperasilin monohidrat + Tazobaktam 4.5 g flk adet 1.200
21 İyotlu non iyonik kontras madde 300 mg 100 mi flk adet 1.000

 

 

Haber71.Net Editor

Kırıkkale'nin Haber Portalı Haber71.Net'in editörü tarafından Kırıkkale haberlerinin son dakika ve hızlı bir şekilde ziyaretçilerine ulaştırmayı hedeflemektedir.
Başa dön tuşu