GenelResmi İlanlar

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ, HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ, TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİ VE 112 AMBULANS BAŞHEKİMLİĞİNİN İHTİYACINA BİNAEN 47 (KIRKYEDİ) KALEM LABORATUVAR SARF MALZEMESİ, TIBBİ SARF MALZEMESİ VE CİHAZ YEDEK PARÇA MAL ALIMI İŞİ KIRIKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Haber71.Net - Google News | Abone Ol

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ, HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ, TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİ VE 112 AMBULANS BAŞHEKİMLİĞİNİN İHTİYACINA BİNAEN 47 (KIRKYEDİ) KALEM LABORATUVAR SARF MALZEMESİ, TIBBİ SARF MALZEMESİ VE CİHAZ YEDEK PARÇA MAL ALIMI İŞİ
KIRIKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Müdürlüğümüze bağlı Verem Savaş Dispanseri, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezleri ve 112 Ambulans Başhekimliğinin ihtiyacına binaen 47 (kırkyedi) kalem laboratuvar sarf malzemesi, tıbbi sarf malzemesi ve cihaz yedek parça mal alımı işi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/520561

 

1-İdarenin
a) Adı : KIRIKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Fabrikalar Mah. Ağabey Pehlivanlı Bulv. No:9/İ 71100 KIRIKKALE MERKEZ/KIRIKKALE
c) Telefon ve faks numarası : 3182331229-1149 – 3182220708
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Müdürlüğümüze bağlı Verem Savaş Dispanseri, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezleri ve 112 Ambulans Başhekimliğinin ihtiyacına binaen 47 (kırkyedi) kalem laboratuvar sarf malzemesi, tıbbi sarf malzemesi ve cihaz yedek parça mal alımı işi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 47 (kırkyedi) kalem laboratuvar sarf malzemesi, tıbbi sarf malzemesi ve cihaz yedek parça mal alımı işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü ilgili depolar
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip, sipariş edilen kısmın yükleniciye tebliğinden itibaren, 10 (On) gün içinde malzeme teslim edilecektir. Malzemeler Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Verem Savaş Dispanseri, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezleri ve 112 Ambulans Başhekimliğinin ihtiyacına göre peyderpey alınacak olup; Malzemeler Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğünün ilgili depolarına teslim edilecektir. İşin en geç 31.12.2023 tarihinde bitirilmesi esastır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip başlar 31.12.2023 ‘te sona erer

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 20.06.2023 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü İhale Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği  gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini Yeterlilik Tablosunda beyan edecektir. Söz konusu belgeyi Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan etmeyen  isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
1-)  İhaleye teklif verecek istekliler  ÜTS’den onaylı firma bayi veya ana bayi veya tedarikçi kodunu yeterlilik bilgileri tablosunda belirtecektir.
2-)  İstekliler teklif ettikleri malzemelerin Ulusal Bilgi Bankasında tedarikçisi ya da tedarikçi firmanın kayıtlı bayisi olmak zorundadır. (Bir malzemenin (TİTUBB/ UTS ) kayıtlı olması yeterli olmayıp aynı zamanda distribütör ve/veya ana bayice alt bayilerin de TİTUBB/ UTS ’de tanımlanmış olması gereklidir.)
3-)  İstekliler teklif etmiş oldukları malzemelerin TİTUBB/ UTS ye kayıtlı olduğunu gösteren belgelerin çıktılarını ihale sonrasında “SIRA NUMARASI ÜZERİNE YAZILARAK” idareye sunacağını beyan etmelidir. İstekliler her bir kısım için tek bir ÜTS/TİTUBB belgesi sunacaklardır.
4-) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği,Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışındaki ürünler için bu ürünlerin söz konusu yönetmeliklerin kapsamı dışında olduğu beyan edilecektir  / TİTUBB/ UTS kapsamında olmayan kalemler içinde malzemelerin kapsam dışı olduğunu gösteren belgelerin ihale sonrasında idareye sunulması gerekmektedir.
5-) Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında “Satış Merkezi Yetki Belgesi”ni yeterlilik bilgi tablosunda beyan edilecektir.
6-)  İhale tarihinde, satın alma tarihinde ve hastaya kullanım tarihinde geri ödemesi bulunan ürünlerin T.C. Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı olması ve geri ödemesi bulunması zorunludur.
7-) İhale tarihinde, satınalma tarihinde ve hastaya kullanım tarihinde T.C. Sağlık Bakanlığı ve T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yönetmelik ve genelgelerine uygun olmalıdır.
😎 Teslim edilmiş ürünlerde miadının dolmasına en az 3 (üç) ay kala yükleniciye sözlü veya yazılı bildirim yapılması halinde yüklenici 10 (on) gün içerisinde uzun miadlı ürünle değiştirme yapmalıdır. Sözleşme bitmiş olsa dahi ürün hastanede tükeninceye kadar bu madde geçerli olacaktır.
9-) T.C. Sağlık Bakanlığı’nca herhangi bir nedenle geri çekme uygulanan (toplatılan) ürünlerin yerine yüklenici tarafından geri çekmesi olmayan aynı marka ürün teslim edilecektir.Bunun mümkün olmadığı durumlarda hastanenin uygun göreceği eşdeğer ürün kamu zararı oluşturmayacak şekilde teslim edilebilir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
İhale listesinde yer alan ürün kısımları için ihale komisyonu gerek görmesi halinde tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında isteklilerden teklif etmiş olduğu ürünlerin biri, birkaçı veya tamamı için numune, katalog, ürünle ilgili bilgilendirici yazı isteyebilir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
#ilangovtr                                                                                                                                                      ILN01838577

- Kırıkkale Haber, Son Dakika Kırıkkale Haberleri

Haber71.Net Editör

Kırıkkale'nin Haber Portalı Haber71.Net'in editörü tarafından Kırıkkale haberlerinin son dakika ve hızlı bir şekilde ziyaretçilerine ulaştırmayı hedeflemektedir.
Başa dön tuşu